Wynajem - BCK

Wynajem - BCK

Jeżeli szukasz przestrzennego i dogodnego miejsca do zorganizowania szkolenia, wykładu, konferencji lub spotkania biznesowego – u nas to wszystko znajdziesz w jednym miejscu!

Sale są dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów, z łatwością można dopasować układ i wyposażenie sal według własnej koncepcji. 

 

 Załącznik nr 1 z dnia 28.02.2023 r

 Dyrektora Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach

 

Regulamin wynajmu pomieszczeń i wyposażenia

 Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach

 

 1. Obowiązujące stawki za wynajem pomieszczeń Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach ( BCK) w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej, szkolenia, wykładu, konferencji, spotkania biznesowego lub o charakterze handlowym ustala się w wysokości:
 1. stawka za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu sali widowiskowej wynosi 80,00 zł brutto,
 2. stawka dobowa za wynajem sali widowiskowej równy lub przekraczający 8 godzin wynosi 800,00 zł brutto,
 3. stawka za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu salki konferencyjnej (do 20 osób) wynosi 60,00 zł brutto,
 4. stawka dobowa za wynajem salki konferencyjnej równy lub przekraczający 8 godzin wynosi 400,00 zł brutto,
 5. stawki w/w nie obejmują przygotowania sali,
 6. stawka za przygotowanie sali wynosi 100,00 zł brutto.
 7. stawki wynajmu sali i kaucji na imprezę sylwestrową wzrastają o 50%.

 

 1. Stawka miesięczna za wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub inną komercyjną wynosi:
 1. w przypadku korzystania z lokalu w obrębie miesiąca, ale nie dłużej niż 30 dni: powierzchnia lokalu x 7,00 zł,
 2. w przypadku całomiesięcznego lub dłuższego okresu korzystania z lokalu: powierzchnia lokalu x 5,00 zł.

 

 1. Stawka godzinowa za wynajem sal na działalność kulturalną, edukacyjną, rozwojową-    zgodną z potrzebami statutowymi Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach wynosi:
 1. sala widowiskowa - 30,00 zł za godz.,
 2. sala konferencyjna - 20,00 zł za godz.

 

 1. Stawka dobowa za wynajem pomieszczeń pomocniczych ( w tym kuchni) wynosi od 100,00 do 300,00 zł brutto.

 

 1. Stawki za wypożyczenie elementów wyposażenia na imprezy organizowane poza Biblioteką- Centrum Kultury w Lubniewicach wynoszą:
 1. krzesła- stawka dobowa 5,00 zł
 2. stołu- stawka dobowa 15,00 zł
 3. namiotu- stawka dobowa 30,00 zł
 4. sztalugi- stawka dobowa 5,00 zł
 5. naczyń- stawka dobowa 50,00 zł

 

 1. W przypadku wypożyczenia elementów wyposażenia, obowiązuje kaucja w wysokości 50 % wartości wypożyczenia.

 

 1. Ustala się następujące procedury wynajmu pomieszczeń:

 

 1. wynajmujący wpłaca kaucję zwrotną w wysokości 200,00 zł na 7 dni przed wynajmem sali na konto Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach, nr konta       53 8369 0008 0052 6744 2000 0050,
 2. w siedzibie BCK należy zgłosić zapotrzebowanie na wynajem oraz podpisać umowę rezerwacyjną,
 3. kwota wynajmu ustalona wg stawek regulaminu musi być wpłacona najpóźniej 10 dni  przed datą wynajmu i stanowi potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji. Brak wpłaty przed podanym terminem, stanowi podstawę do anulowania rezerwacji,
 4. potwierdzenie wpłaty oraz sprawdzenie stanu wynajmowanych pomieszczeń po wynajmie jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń,
 5. wszelkie straty poniesione przez BCK w wyniku wynajmu ponosi najemca zgodnie z wartością straty oszacowaną przez pracownika BCK.
 6. wszelkie wpłaty dot. wynajmu sal lub wyposażenia BCK dokonywane są na konto o numerze 53 8369 0008 0052 6744 2000 0050.

 

 1. Ustala się następujące procedury nieodpłatnego użyczania lub częściowo płatnego pomieszczeń i sprzętu:
 1. o nieodpłatne użyczenie/częściowo płatne mogą ubiegać się podmioty i osoby stale współpracujące z Biblioteką- Centrum Kultury w Lubniewicach lub podmioty organizujące niebiletowane wydarzenia kulturalne i integracyjne na rzecz lokalnej społeczności,
 2. decyzję nieodpłatnego użyczenia/częściowo płatnego podejmuje dyrektor, po wcześniejszym przeanalizowaniu form i historii współpracy,
 3. po pozytywnym zaopiniowaniu prośby, strony podpisują umowę partnerską, która zawiera zobowiązania obu stron,
 4. opłaty za media pozostają bez zmian.   

9. Ustala się, że wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach.

 

       Poniżej przedstawiamy plan sali widowiskowej łącznie z wymiarami:

Wszelkich dodatkowych informacji oraz informacji na temat wynajmu sali udziela Gminny Ośrodek Kultury pod numerem (0-95) 755-76-39, bądź mailowo: centrumkultury@bck.lubniewice.pl